• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Thống kê đầu đuôi Loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 30/09/2020 - 19/10/2020

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/10/20 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
18/10/20 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
17/10/20 5 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
16/10/20 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
15/10/20 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
14/10/20 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
13/10/20 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
12/10/20 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
11/10/20 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần
10/10/20 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần
09/10/20 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
08/10/20 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 4 lần
07/10/20 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
06/10/20 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
05/10/20 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 5 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần
04/10/20 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 6 lần
03/10/20 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần
02/10/20 5 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
01/10/20 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 7 lần 1 lần 2 lần 4 lần
30/09/20 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 30/09/2020 - 19/10/2020

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/10/20 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần
18/10/20 3 lần 2 lần 8 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
17/10/20 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 6 lần
16/10/20 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần
15/10/20 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
14/10/20 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần
13/10/20 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
12/10/20 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần
11/10/20 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần
10/10/20 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
09/10/20 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
08/10/20 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 5 lần
07/10/20 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
06/10/20 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
05/10/20 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
04/10/20 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần
03/10/20 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần
02/10/20 5 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
01/10/20 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
30/09/20 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần