• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 26/02/2021 (55600) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 27/02/2021 (26313) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 10/02/2021 (04629) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 17 ngày 67
ngày
- Đầu 3 ra ngày 20/02/2021 (70030) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 7 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 03/02/2021 (76349) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 24 ngày 72
ngày
- Đầu 5 ra ngày 25/02/2021 (35855) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 29/01/2021 (40169) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 29 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 17/02/2021 (05177) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 10 ngày 45
ngày
- Đầu 8 ra ngày 15/02/2021 (56286) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 12 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 09/02/2021 (38792) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 18 ngày 51
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 26/02/2021 (55600) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 08/02/2021 (42991) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 09/02/2021 (38792) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 18 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 27/02/2021 (26313) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 57
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 22/01/2021 (09264) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 36 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 25/02/2021 (35855) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 15/02/2021 (56286) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 12 ngày 56
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 21/02/2021 (57607) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày 61
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 22/02/2021 (77708) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 10/02/2021 (04629) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 17 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 26/02/2021 (55600) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 23/02/2021 (17110) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày 61
ngày
- Tổng 2 ra ngày 05/02/2021 (48520) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 22 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 20/02/2021 (70030) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 7 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 27/02/2021 (26313) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 29/01/2021 (40169) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 29 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 24/02/2021 (93315) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 66
ngày
- Tổng 7 ra ngày 21/02/2021 (57607) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 22/02/2021 (77708) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 66
ngày
- Tổng 9 ra ngày 06/02/2021 (37427) đến 27/02/2021 vẫn chưa ra là 21 ngày 91
ngày