POWER tỉ lệ % POWER Chẵn Lẻ
  • Thứ
  • Kỳ
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần