Chẵn lẻ Max 4D
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T3 T5 T7 Tất cả
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Giải nhất
 • Giải nhì
 • Giải ba
 • 1
 • 16/05/2020
 • E

  L L C L

 • A

  L C L L

  C

  L L L L

 • B

  L C C C

  D

  L L L L

  G

  C L C C

 • 2
 • 14/05/2020
 • E

  C C L L

 • A

  C L L L

  C

  L C L C

 • B

  L L C C

  D

  L C C C

  G

  C L C L

 • 3
 • 12/05/2020
 • E

  L L C L

 • A

  C C L L

  C

  L C L L

 • B

  L C C L

  D

  C L L L

  G

  C C L L

 • 4
 • 09/05/2020
 • E

  L C C L

 • A

  L L C C

  C

  L L L C

 • B

  C L C C

  D

  C C L C

  G

  L C L C

 • 5
 • 07/05/2020
 • E

  C L C L

 • A

  L L C L

  C

  C L L C

 • B

  L L L L

  D

  L C L C

  G

  L L C C

 • 6
 • 05/05/2020
 • E

  C C L C

 • A

  L L C L

  C

  C L L L

 • B

  C C C C

  D

  L L C L

  G

  L L L C

 • 7
 • 02/05/2020
 • E

  L C C L

 • A

  C C C C

  C

  L C C C

 • B

  L L L L

  D

  C C L L

  G

  C C C C

 • 8
 • 30/04/2020
 • E

  L C C L

 • A

  L C L C

  C

  C L L L

 • B

  L L L L

  D

  L L C C

  G

  C L L L

 • 9
 • 28/04/2020
 • E

  C L L L

 • A

  C L L L

  C

  L C C L

 • B

  L C C L

  D

  L L C C

  G

  L C L C

 • 10
 • 25/04/2020
 • E

  L L C L

 • A

  C C L C

  C

  C L L C

 • B

  C C C C

  D

  C C C C

  G

  L C C L

 • 11
 • 31/03/2020
 • E

  C C L C

 • A

  L C L C

  C

  C C L C

 • B

  L C L L

  D

  L C C L

  G

  L L C L

 • 12
 • 28/03/2020
 • E

  C C L L

 • A

  C C L L

  C

  C L C C

 • B

  C C L L

  D

  L L C C

  G

  L C L L

 • 13
 • 26/03/2020
 • E

  C L L L

 • A

  L L C L

  C

  C L C C

 • B

  C L C C

  D

  L C L C

  G

  L L C L

 • 14
 • 24/03/2020
 • E

  L C L L

 • A

  L L C C

  C

  C C L L

 • B

  L L C C

  D

  C L C C

  G

  C L C C

 • 15
 • 21/03/2020
 • E

  C L C L

 • A

  L C C L

  C

  C C C C

 • B

  L L L L

  D

  C C L C

  G

  C C C C

 • 16
 • 19/03/2020
 • E

  C C C C

 • A

  L L C L

  C

  L L L L

 • B

  C L L L

  D

  L L C C

  G

  L C L C

 • 17
 • 17/03/2020
 • E

  L L L L

 • A

  L C C C

  C

  L L C C

 • B

  L L L L

  D

  C L L C

  G

  L L C L

 • 18
 • 14/03/2020
 • E

  L C C L

 • A

  L C L L

  C

  C L L L

 • B

  C C C C

  D

  L L L C

  G

  C L C L

 • 19
 • 12/03/2020
 • E

  L L L C

 • A

  L C C L

  C

  C L L L

 • B

  C L C C

  D

  L L L L

  G

  C L C L

 • 20
 • 10/03/2020
 • E

  L L C C

 • A

  C C C L

  C

  C C C L

 • B

  C C L C

  D

  C L C L

  G

  L C C L

 • 21
 • 07/03/2020
 • E

  C L L C

 • A

  C C L L

  C

  L L L C

 • B

  L C L C

  D

  L L C C

  G

  L C C L

 • 22
 • 05/03/2020
 • E

  L L L L

 • A

  C C L C

  C

  C C C C

 • B

  L C L C

  D

  L L C C

  G

  C L C C

 • 23
 • 03/03/2020
 • E

  C L L C

 • A

  C C L C

  C

  L L L C

 • B

  L L C C

  D

  C L L L

  G

  C L L C

 • 24
 • 29/02/2020
 • E

  L L L C

 • A

  L L C C

  C

  C L L L

 • B

  C C C C

  D

  L C C C

  G

  C C L L

 • 25
 • 27/02/2020
 • E

  C C C L

 • A

  L C L L

  C

  L C L L

 • B

  L C L C

  D

  C C L C

  G

  C C C C

 • 26
 • 25/02/2020
 • E

  C L C L

 • A

  L C C C

  C

  L L C C

 • B

  L C L L

  D

  C L C C

  G

  C L L C

 • 27
 • 22/02/2020
 • E

  L L C C

 • A

  L C C C

  C

  L L C L

 • B

  L C L C

  D

  L L C C

  G

  C C L C

 • 28
 • 20/02/2020
 • E

  C L C L

 • A

  L L C C

  C

  C L C L

 • B

  L C L C

  D

  L L C C

  G

  L C L C

 • 29
 • 18/02/2020
 • E

  L L C L

 • A

  C C C C

  C

  L C C L

 • B

  C L L L

  D

  L C L L

  G

  C L L C

 • 30
 • 15/02/2020
 • E

  L C C L

 • A

  L C L C

  C

  C L C L

 • B

  C C C C

  D

  C C C L

  G

  C L C L