Chẵn lẻ Max 3D
  • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
  • Thứ:
    T2 T4 T6 Tất cả
Thứ tự Thời gian Giải nhất Giải nhì Giải ba Giải ba
1 13/03/2020 L C L C C C L C C C C C C L L C L C L L L C L L C L C C L C L C C C C C L L C C L L C L C C L L L C C L L C C L C L C L
2 11/03/2020 L C L L L C L C C C C L C L L C L L L L C L C C C C L C C C L L L L C L L C L L L L C L C C L L C L L L C C L C L C C C
3 06/03/2020 L L L L L C L C C L L C L L C C L C C L L L L C C C C C C L L L L C L L C C L C L C L L C L C C L L C L C L L C C C C C
4 24/02/2020 C C L L L C L C C C L C C C C C L C L L L C C C C L C L L C C L C L L C C C C C L C L C L C L L L L L L L C C L C L L C
5 21/02/2020 L C L C C L L L L L L L L C L C L L C L C L C L L C C L C C L C C L L L C C L C C L L C L C L L C C C L L L C C C L C L
6 19/02/2020 L C L L L L C L L C L L C C L L L C C L L C L L C C C C C C C C C L L L C C C C L L L C C L C C L C L L L L L L L L C C
7 17/02/2020 L L L C L L L C C C L C L L C C L L L C C L C L L L C C L C C C L C L C C L L C L L L L C L L L L C C L L L C C C C C L
8 14/02/2020 L L L L L L C C L C C C C L C L C C L L L C L L C L L C L L L C L C C C C L L C C L C C L C C L C C C C L L L L L L L C
9 12/02/2020 L C L L C C C C C C C L C L L L L L C L C L L C L L L C L C C L L C C C C C C L L L L C L L L L L C C L L C C C C L C L
10 10/02/2020 C C L C C C L C L C C L L L C L C C L L C L C C L C L L C L C L C C L C C C L L C L L C C L L C C C C L C L L C L C C C
11 07/02/2020 C C C L C L L L C C L L C L L C L L C L C C L L C L C L L C C L L L C C L L L L C C L C L C C C L L C L C L L L L C C C
12 05/02/2020 L C L C L L C C C L C C L C C C C L L C L C L L L C L C C L C C C C L L C C L C L C C C L C C C C L C L C L C C C C L L
13 03/02/2020 L L C L C L L L L C L L L C L C C L L C C L L L L L L L L L L L C C L C C C L C C C L C L L L C C L L C C C L C C C L C
14 31/01/2020 L C L C C C C L C C L C C L C C C L L C C L C L L C L C L L L C L C C L C C C L C L C C L L C L L L L C C C C L C C C C
15 29/01/2020 L C L L C C L C L C L C C L C C L C C C L L L L L C L L C C C C L L L C L C C L L C C L C L C C L L L L L C L L L C C C
16 27/01/2020 L C L C C C L L C C L L C L L L C C C L L L C L L C C C L L L L C C C C C C L L C C L L L L C L C L L L C C L C C L L L
17 22/01/2020 L C L L C C L C C L C C L C L L L C C C L C L C L L L L L L C C L C C C L C L C C C L L C L L C L C L L C C C L C L L L
18 20/01/2020 C C L C C L L L C C C L C L C L C C C L C L L C L C L L L L L L L L C C C C L L L C L C C L L C L C C L L C C C L C L L
19 17/01/2020 L C C L C L L L L L C C L L L L L L L L C C C C L C C L C L L L L C L L L L C L L C C L L C L C C L L C L L L C L L L L
20 15/01/2020 L C L L C L L L C C C C L C L L C L C L L C L L L L C L L L L L L C C C C L C C C C C L C C L L C L L L C C C L C L C C
21 13/01/2020 C L C L L C L L L C L C L C C C C L C C C L L L L L C L L L C L L C C L L C L L L C C L C L L L L L C C C L L L C C C C
22 10/01/2020 L C L L C L C C L C C L L C C L L L C C C L C C C L L C L C L L L C C L L L L L C L L C C C L L C C L L C L L L C L C L
23 08/01/2020 L C C L C L C L C L L L C L L C C C C L L L C C L L L C L C C C L C C C L L L L L L L C C L L C L C C C C L L C C L L L
24 06/01/2020 L L C C L C L C C L C C L L C C L C C C C L L L L C L L L L C L L L C L C C L C C L C C C C L L L L L L C L L C L L C L
25 03/01/2020 C C C C C C C C C C L C C L C C C C L C L C L C C C C C L L C L L C C L C L C L C C C L C L C C C L L L C C L C C L L C
26 01/01/2020 L C C L L C L C C L L C C L L C L C C C C L C C C L L C C C C L C L L C C C L L C L L C C L L L L L L L L L L L C C C C
27 30/12/2019 C L L L C C C L C L L L C C C C L C L L C C L L C L C L L C C L L C L C C L C C L L L C L L L C C L L L C L C C C L L C
28 27/12/2019 L C C C C C C C C L L L L C L C C L L L L C C C C L C L L L L L C C L L L C C C L L C C L C L L C L L L C L L L L L C L
29 25/12/2019 C L C L L L L L L C L L C L L C L L L L L C C C L L L L C C L C C L C C L C L L L L L C L L C C C L C L C L L C L C C C
30 23/12/2019 L L C L C C L C L C C L C C L C C C L L L C L C C L L L L C L C C L L C C L C C C L L C L L L L L C L L L C L C C C C C