Tần suất Keno
  • Kỳ
Thống kê tần suất xuất hiện từ số 01-80
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
01

1.67% 10 lần
02

1.83% 11 lần
03

1.33% 8 lần
04

1.33% 8 lần
05

1.17% 7 lần
06

1.33% 8 lần
07

1.67% 10 lần
08

1% 6 lần
09

1.17% 7 lần
10

1.33% 8 lần
11

1.5% 9 lần
12

1.17% 7 lần
13

1% 6 lần
14

1% 6 lần
15

1.33% 8 lần
16

1.17% 7 lần
17

1% 6 lần
18

1.17% 7 lần
19

0.67% 4 lần
20

2.17% 13 lần
21

1% 6 lần
22

1.67% 10 lần
23

1% 6 lần
24

0.33% 2 lần
25

2.17% 13 lần
26

1.33% 8 lần
27

1.17% 7 lần
28

1.67% 10 lần
29

1.83% 11 lần
30

1.17% 7 lần
31

0.67% 4 lần
32

0.67% 4 lần
33

1.17% 7 lần
34

1.33% 8 lần
35

1.33% 8 lần
36

1.33% 8 lần
37

1.83% 11 lần
38

2% 12 lần
39

1% 6 lần
40

0.5% 3 lần
41

0.83% 5 lần
42

0.67% 4 lần
43

1.67% 10 lần
44

1.33% 8 lần
45

1.83% 11 lần
46

0.83% 5 lần
47

1.33% 8 lần
48

0.67% 4 lần
49

1.33% 8 lần
50

1.17% 7 lần
51

1.17% 7 lần
52

1.83% 11 lần
53

0.67% 4 lần
54

1.67% 10 lần
55

0.5% 3 lần
56

1.17% 7 lần
57

1.33% 8 lần
58

1% 6 lần
59

1.33% 8 lần
60

1.33% 8 lần
61

1.5% 9 lần
62

1.5% 9 lần
63

0.67% 4 lần
64

1.67% 10 lần
65

1.5% 9 lần
66

1.5% 9 lần
67

1.33% 8 lần
68

1.5% 9 lần
69

1.33% 8 lần
70

1.5% 9 lần
71

1.5% 9 lần
72

1.17% 7 lần
73

1% 6 lần
74

2% 12 lần
75

0.5% 3 lần
76

0.67% 4 lần
77

1% 6 lần
78

1% 6 lần
79

1.17% 7 lần
80

1.17% 7 lần